Patronaty Radia Akadera

Aby uzyskać patronat medialny nad dowolnym wydarzeniem prosimy o zapoznanie się z “Regulaminem udzielania patronatu medialnego Radia Akadera” oraz wypełnienie wniosku o patronat.

Regulamin oraz wniosek są do pobrania TUTAJ.

Logo Radia Akadera do wykorzystania na materiałach informacyjnych do pobrania jest TUTAJ.

Wszelkie zapytania dotyczące patronatów prosimy kierować na adres mailowy patronaty@akadera.bialystok.pl.

 

Regulamin udzielania patronatu medialnego
Radia Akadera

§ 1.

Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania patronatu medialnego Radia Akadera zwanego dalej „Patronatem”.

§ 2.

Patronat przyznawany jest miejskim, regionalnym lub ponadregionalnym (krajowym oraz międzynarodowym) imprezom i wydarzeniom o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, naukowym, sportowym, społecznym i religijnym , które nie stoją w sprzeczności z misją Radia Akadera i służą przede wszystkim promocji Białegostoku i regionu oraz ich mieszkańców.

§ 3.

Wniosek o objęcie patronatem medialnym Radia Akadera należy złożyć w terminie maksymalnie 30 dni przed imprezą. Przyznanie patronatu nie jest równoznaczne z otrzymaniem bezpłatnych spotów na antenie Radia Akadera. Wypełniony wniosek można przesłać pocztą tradycyjną na adres radia lub w formie elektronicznej na adres patronaty@akadera.bialystok.pl.

§ 4.

Świadczenia gwarantowane przez Radio Akadera

1) informacja o wydarzeniu zostanie umieszczona w zakładce „Nasze patronaty” po otrzymaniu wszystkich niezbędnych informacji od organizatora. Radio Akadera zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania treści informacji o wydarzeniu. Wpis poświęcony imprezie może zawierać dostarczone przez organizatora fotografie i materiały promocyjne (plakat, odnośniki do klipów promocyjnych).

2) Informacje o imprezie zostaną zaprezentowane na antenie Radia Akadera w serwisie informacyjnym (trzykrotnie), a także przez prezentera (trzykrotnie) w tygodniu poprzedzającym imprezę lub w terminie ustalonym z organizatorem.

3) Radio Akadera zorganizuje konkurs dla słuchaczy w celu rozdysponowania przekazanych zaproszeń w przypadku imprezy biletowanej.

4) W przypadku ustalonych z organizatorem dodatkowych zobowiązań Radio Akadera przygotuje również własną relację dźwiękową oraz fotograficzną z imprezy.

5) Objęcie patronatem nie jest równoznaczne z udzieleniem wsparcia organizacyjnego i/lub finansowego przez Radio Akadera, ani nie oznacza emisji nieodpłatnych promocyjnych spotów radiowych. Preferencyjna oferta dotycząca płatnych świadczeń promocyjnych

związanych z patronatem dostępna jest w dziale reklamy Radia Akadera.

§ 5.

1. W ramach Patronatu Radio Akadera oczekuje od organizatora:

1) przysyłania w formie elektronicznej aktualnej informacji o wydarzeniu lub organizowanej imprezie, w jednym z powszechne używanych formatów tekstowych: .doc, .rtf lub .txt najpóźniej w terminie 7 dni przed imprezą

2) przesłania w formie elektronicznej zdjęć i materiałów promujących wydarzenie lub imprezę, w formacie .JPG lub .PNG najpóźniej w terminie 7 dni przed imprezą.

3) w przypadku imprezy biletowanej przesłania przynajmniej trzech dwuosobowych zaproszeń, które zostaną rozdane w konkursie na antenie Radia Akadera

2. Materiały, o których mowa w § 5 ust 1 pkt. 1) i 2) należy przesłać na adres: patronaty@akadera.bialystok.pl

3. Organizator jest również zobowiązany przekazać Radiu Akadera materiały fotograficzne lub filmowe dokumentujące wywiązanie się ze świadczeń obowiązkowych zawartych we wniosku o patronat medialny.

§ 6.

1. Warunkiem otrzymania Patronatu jest:

1) realizacja wszystkich możliwych do spełnienia obowiązkowych świadczeń na rzecz Radia Akadera wymienionych we „Wniosku o patronat Radia Akadera” stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.

2) Dostarczenie prawidłowo wypełnionego wniosku o patronat w terminie najpóźniej 30 dni przed imprezą.

§ 7.

1) Wypełnienie wniosku o Patronat jest:

1) równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przyznawania patronatu medialnego Radia Akadera.

2) w przypadku udzielenia Patronatu, równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację nadesłanych materiałów dotyczących wydarzenia/imprezy na antenie i stronie internetowej Radia Akadera

§ 8.

1. Akceptacji wniosku o udzielenie Patronatu dokonuje Redaktor Naczelny Radia Akadera.

2. Wniosek może nie zostać zaakceptowany jeżeli organizator nie jest w stanie zagwarantować wykonania obowiązkowych świadczeń na rzecz Radia Akadera. Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych wnioski rozpatrywane są oddzielnie dla każdej edycji. Radio Akadera zastrzega sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane wnioski.

3. O przyznaniu Patronatu wnioskodawca zostanie poinformowany drogą elektroniczną, na adres podany we wniosku lub w wyjątkowych przypadkach telefonicznie niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 14 dni roboczych od daty wpływu wniosku.

4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o Patronat wnioskodawca otrzyma pocztą elektroniczną logo Radia Akadera. Na własne życzenie wnioskodawca może zgłosić się osobiście do Radia Akadera z własnym nośnikiem umożliwiającym zapis elektroniczny logo Radia Akadera.

5. Radio Akadera nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub nieścisłości w informacji dotyczącej danej imprezy, którą otrzyma od organizatora.

6. W przypadku nieterminowego dostarczania informacji o imprezie lub nieterminowego realizowania świadczeń, do których zobowiązał się organizator Radio Akadera zastrzega sobie prawo do wycofania swojego patronatu w dowolnym momencie.

7. W przypadku braku realizacji wymaganych świadczeń, do których zobowiązał się organizator imprezy i przy jednoczesnym wywiązaniu się ze zobowiązań na rzecz organizatora przez Radio Akadera Radio zastrzega sobie możliwość obciążenia organizatora karą umowną w wysokości 500 złotych brutto.